Nāc studēt "Vidi un ūdenssaimniecību"

Studentes darbiba

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), studiju programma „Vide un ūdenssaimniecība” aptver tādas nozares, kas saistītas ar ūdensapgādi, meliorāciju, notekūdeņu attīrīšanu, atkritumu saimniecību, dabas resursu racionālu izmantošanu, hidroloģiju, vides plānošanu un aizsardzību, dabas resursu izmantošanu.

Daudzi no absolventiem paši kļūst par darba devējiem, strādājot vadošajos amatos pilsētu komunālajos uzņēmumos, kā arī dibinot savus uzņēmumus, kas darbojas meliorācijas sistēmu projektēšanas un izbūves jomā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un izbūves jomā, kā arī ar vides jautājumiem, īpaši hidroloģiju saistītiem pakalpojumiem.

Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta meliorācijai un videi draudzīgām tehnoloģijām. Bez meliorācijas nav iespējama lauksaimniecības attīstība. Meliorācijas nozare kļūst arvien aktuālāka, jo Padomju laikā izbūvētās sistēmas ir novecojušas un ir nepieciešama to rekonstrukcija. 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros tiek piešķirti līdzekļi meliorācijas sistēmu atjaunošanai, kas ir ļoti svarīgi šīs nozares attīstībai.

Absolvējot studiju programmu un iegūstot vides zinātņu profesionālā bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera vai meliorācijas inženiera kvalifikāciju, kas ļauj strādāt un iegūt sertifikātu šādās nozarēs:

  • meliorācijas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
  • upju hidrotehnisko būvju projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.

Vides un ūdenssaimniecības katedra var lepoties ar jaunām un inovatīvām laboratorijas iekārtām, kas mācību procesu padara aizraujošu un interesantu. Studiju laikā ir iespēja iesaistīties zinātniskajos projektos, kā arī praktizēties nozares uzņēmumos.

Vides un ūdenssaimniecības katedrai ir cieša zinātniskā sadarbība ar citu valstu universitātēm, un studentiem ir iespējas doties praksē vai apmaiņas studijās uz ārzemēm.