Par tīru Latviju šodien un 2020. gadā

Jēlas un Kolumbijas universitāšu „Environmental Performance Index” (EPI) 2011. gada pētījumā Latvija tika atzīta par otro zaļāko valsti pasaulē. Savukārt „Pilot Trend Environmental Performance Index” (Trend EPI), kas parāda valstu attīstību vides problēmu risināšanā, Latvija ir pirmajā vietā. Bet vai arī Latvijas iedzīvotāji, no iekšienes skatoties uz situāciju vides jomā Latvijā, var godīgi teikt „Mēs esam otrā zaļākā valsts pasaulē!”?

Diskusiju forums „Par tīru Latviju šodien un 2020. gadā” ir izstrādāt rīcības plānu, lai uzlabotu vides stāvokļa kvalitāti Latvijā konkrēti atkritumu apsaimniekošanas sektorā.

Studentiem izvirzītie uzdevumi:

· Izpētīt Jēlas un Kolumbijas universitāšu izstrādātā pētījuma metodiku un rezultātus, pievēršot īpašu uzmanību atkritumu apsaimniekošanas jautājumu analīzei tajā.

· Izvērtēt, kurā vietā Latvija ierindotos, atsevišķi skatot tikai atkritumu apsaimniekošanas jomu. Sniegt skaidrojumu.

· Definēt pastāvošās problēmas atkritumu apsaimniekošanas sektorā.

· Izstrādāt kvantitatīvos indikatorus, kas sniegtu raksturojumu par valsts attīstību atkritumu apsaimniekošanas sektorā, un būtu lietojami salīdzinošo analīžu veikšanai.

· Izstrādāt rīcības plānu līdz 2020. gadam, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti valstī un virzītu valsts attīstību uz ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu (t.sk. „zero waste” stratēģiju).

· Prezentēt izstrādāto darbu darba grupām (prezentācijas materiāls ir obligāts) un spēt to pamatot.